*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
PHỤ LỤC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho những người nộp thuế trực thuộc những ngành cấp dưỡng, thương mại, dịch vụ

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: trường đoản cú ………….. đến……………

Tên fan nộp thuế:.................................................................................

Bạn đang xem: Phụ lục 03-1a/tndn

Mã số thuế:..........................................................................................................

Tên đại lý thuế (nếu như có): ..........................................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

Kết trái marketing ghi nhận theo báo cáo tài chính:

1

Doanh thu bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ

<01>

Trong đó: - Doanh thu bán sản phẩm hoá, hình thức xuất khẩu

<02>

2

Các khoản bớt trừ lợi nhuận (<03>=<04>+<05>+<06>+<07>)

<03>

a

Chiết khấu tmùi hương mại

<04>

b

Giảm giá chỉ sản phẩm bán

<05>

c

Giá trị mặt hàng cung cấp bị trả lại

<06>

d

Thuế tiêu thú đặc trưng, thuế xuất khẩu, thuế quý giá gia tăng theo phương thức thẳng buộc phải nộp

<07>

3

Doanh thu chuyển động tài chính

<08>

4

Ngân sách chi tiêu phân phối, sale mặt hàng hoá, các dịch vụ (<09>=<10>+<11>+<12>)

<09>

a

Giá vốn mặt hàng bán

<10>

b

Ngân sách cung cấp hàng

<11>

c

Ngân sách cai quản doanh nghiệp

<12>

5

túi tiền tài chính

<13>

Trong đó: giá thành lãi tiền vay sử dụng mang lại chế tạo, kinh doanh

<14>

6

Lợi nhuận thuần từ bỏ vận động kinh doanh

(<15>=<01>-<03>+<08>-<09>-<13>)

<15>

7

Thu nhập khác

<16>

8

Chi tiêu khác

<17>

9

Lợi nhuận không giống (<18>=<16>-<17>)

<18>

10

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (<19>=<15>+<18>)

<19>

Tôi khẳng định số liệu knhị trên là đúng và Chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã knhì ./.

...., ngày......... tháng........... năm..........
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNGƯỜI NỘP. THUẾ hoặc
Họ cùng tên: .................................ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPhường CỦA NGƯỜI NỘP. THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:............

Xem thêm: Lộ Trình Đổi Giấy Phép Lái Xe A1, Địa Điểm Đổi Bằng Lái Xe A1 Sang Thẻ Nhựa 2021

(Ký, ghi rõ chúng ta tên; dùng cho và đóng góp vết (trường hợp có))

Ghi chú:- Số liệu tại tiêu chuẩn <19> của Prúc lục này được ghi vào tiêu chí mã số A1 của Tờ knhị quyết toán thù thuế TNDoanh Nghiệp của cùng kỳ tính thuế.