Chào chúng ta.Hai bài trước tôi đã lý giải chúng ta về kết nối và truy vấn vấn tài liệu từ DataBase với MySQL.Hôm nay, mình đang lý giải các bạn truy vấn xuất dữ liệu từ bỏ cơ sở dữ liệu cùng hiển thị lên Frame trải qua đối tượng JTable.

Trước hết là khái niệm(đặc điểm này kiên cố người nào cũng lười hiểu – mình cũng vậy