Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Để thực hiện các nghiệp vụ kế toán từ cơ bản đến nâng cao thì không thể bỏ qua bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133. Đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, các kế toán cần biết chi tiết nhất về bảng kế toán này. Cùng 2dance.vn tìm hiểu chi tiết về bảng tài khoản theo thông tư 133 có điểm gì mới nhé.

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

1. Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 là gì?


*

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 là gì?


Thông tư 133 hướng dẫn chi tiết các nguyên tắc quy đinh ghi sổ kế toán, cách lập, trình bày các báo cáo tài chính của doanh nghiệp không áp dụng để thực hiện các khoán có liên quan đến thuế của công ty với nhà nước.

Xem thêm: Quy Hoạch Đường Hoàng Quốc Việt Kéo Dài Giai Đoạn 1, Đường Hoàng Quốc Việt Kéo Dài

2. Hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 được áp dụng cho đối tượng nào?

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 áp dụng cho các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ sau đây:

Áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ trong tất cả các lĩnh vực, thành phần kinh tế đang kinh doanh, sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực điện lực, khí đốt, dầu khí, công ty bảo hiểm, chứng khoán.

Lưu ý các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ sau không áp dụng bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133: Các doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 50% thuộc Nhà nước, hợp tác xã, lên hiệp tác xã

3. Điểm cần lưu ý khi sử dụng bảng tài khoản theo Thông tư 133 mới

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi sử dụng bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133 cần lưu ý các điểm sau đây:

Khi sử dụng bảng tài khoản theo thông tư này cần thông báo cho cơ quan thuế .Cần áp dụng từ đầu năm tài chính và có tính thống nhất trong năm.Với những loại tài khoản không được quy định tại danh mục, Doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2 cấp 3 mà không cần đề nghị lên Bộ Tài Chính.Với tài khoản cấp 1 cấp 2, nếu muốn sửa đổi hoặc bổ sung cần có sự chấp nhận bằng công văn của Bộ Tài Chính.

4. Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 chi tiết đầy đủ mới nhất

Cụ thể, chi tiết theo Thông tư này có 6 chương, trong đó chương 2 nói về hệ thống tài khoản theo thông tư 133:

BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133 CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

SỐ HIỆU TK
TÊN TÀI KHOẢN
Cấp 1Cấp 2
123
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt

1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
112Tiền gửi Ngân hàng

1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
121Chứng khoán kinh doanh
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn