ĐI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ TRONG TIẾNG ANH

Chú ý: Động từ trong câu hỏi và câu trả lời cần phải có sự thống nhất: nếu câu hỏi dùng “go” thì câu trả lời cũng phải dùng “go”, nếu câu hỏi dùng “travel” thì câu trả lời cũng dùng “travel”.

Bạn đang xem: Đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Bạn đang xem: Cách hỏi đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How do they go to school?

Câu trả lời: They go to school by bus.

- Câu hỏi: How do you travel to Ha Noi?

Câu trả lời: I travel to Ha Noi by car.

Xem thêm: Xem Tướng Đôi Mắt Phụ Nữ Đoán Mệnh Số Cực Chuẩn Xác, Xem Tướng Đôi Mắt

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She goes to school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel to Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chú ý: Từ “walk” có nghĩa là “đi bộ” khi nói không dùng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She walks to school/ She goes on foot.

3, Bài tập

A,by B, for C, with D, in

2. She ... to the gym by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel to Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come to Korea?

A, does B, do C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 tiếng anh 6 3. Unit 7 tiếng anh 6 4. Unit 6 tiếng anh 6 5. Unit 5 tiếng anh 6 6. Unit 4 tiếng anh 6 7. Unit 2 tiếng anh 6 Từ khóa: / phương tiện đi lại Bình luận 2dance.vn 0 bình luận Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 1 năm trước
*

Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020 1 năm trước
*

Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh 1 năm trước
*

Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs) 1 năm trước Chuyên đề: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 năm trước Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 591618 lượt xem MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {p;q} 566849 lượt xem Chính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019 388793 lượt xem Phương pháp xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 379474 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 320933 lượt xem Tài liệu Đề thi Bài viết 2dance.vn Team Chuyên mục: Tin tức