ĐỀ THI ANH VĂN LỚP 5

Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 bao gồm đáp án

Với Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 tất cả đáp án được tổng hòa hợp chọn lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 5 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp đỡ học sinh bài bản ôn luyện từ bỏ kia đạt điểm trên cao trong số bài bác thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi anh văn lớp 5

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Read & complete

like vì chưng TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have sầu breakfast and then go to lớn school. After school, I (2) ____________ vày homework with my classmates. Then I often go to the sport centre & (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the buổi tiệc ngọt. They gave me presents like comic books, robots & a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English & Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar & Lindomain authority played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vì at the party?

____________________________________

4.What did Linda do at the Party?

____________________________________

III. Read và tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to lớn the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We quý phái và happily.

*

V. Put the words in order to lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. vì chưng 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng sớm. Tôi đàn dục, bữa sớm với tiếp đến đi học. Sau lúc chảy học tập, tôi thường làm cho bài bác tập về đơn vị cùng với bạn thuộc lớp. Sau kia tôi thường đi mang đến trung trung ương thể dục thể thao và nghịch soccer. Vào đêm hôm, thỉnh phảng phất tôi xem ti vi. Tôi mê thích coi phyên ổn sau tiếng bữa tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước là ngày sinch nhật của mình. Tôi đã mời một vài bạn làm việc của mình đến tmê mệt tham dự các buổi lễ hội sinh nhật. Họ vẫn tặng kèm tôi phần lớn món tiến thưởng nlỗi chuyện tranh, robot, với một bé gấu bông. Chúng tôi đã nạp năng lượng bánh, kẹo, củ quả cùng kem. Chúng tôi sẽ uống nước xay hoa quả. Chúng tôi đang hát nhiều bài hát tiếng Anh với giờ đồng hồ Việt. Và Shop chúng tôi cũng đã nhảy nữa. Phong đang chơi ghi ta với Linda đùa bọn piano. Bữa tiệc kết thúc vào khoảng 7 giờ đồng hồ tối. Chúng tôi đã rất thích hợp bữa tiệc đó không ít.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you bởi vì on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always vì morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What do you bởi in the morning? c. It’s small and quiet
4. How often vày you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went to lớn / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. vì / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave sầu her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food và drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you vì last night? – I ………….my homework.

a. did b. vì c. does d. will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you bởi at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc islvà.

3. What will you bởi vì tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read & complete.

1. Sunday 2. did 3. bởi 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6.

Xem thêm: Bán Nhà Giá Rẻ 195 Phạm Văn Hai Phường 5 Quận Tân Bình 2L1Sthương 2

A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go khổng lồ the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vày you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read and answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the buổi tiệc nhỏ. They gave me presents like comic books, robots & teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We quý phái English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Lindomain authority played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vì chưng at the party?

________________________________

5. What did Linda vày at the party?

__________________________________

6. What time did the buổi tiệc ngọt end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers & the elephants.

IV. Read & answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday các buổi tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday tiệc ngọt.

4. Phong played the guitar.

5. Lindomain authority played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read and match

*

Part 2: 7-12. Read và tiông xã true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go khổng lồ school every day except Saturday & Sunday. I have sầu four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have sầu Maths and Vietnamese every school day. I have sầu Music once a week & English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to lớn school from Monday to Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths và Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went khổng lồ Ho Chi Minh thành phố.

16. Yes, I will.

17. What bởi you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vì you bởi vì last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read và complete.

four emails practise Monday Minch Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minc. I go to lớn school from (19)______ lớn Friday. I have Maths & (20)__________ every school day. I have sầu English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ khổng lồ my frikết thúc Ha lyên ổn in Malaysia. I learn English (24) __________ I want lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words lớn make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the tiệc ngọt. They gave me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vày at the party?

________________________________

17. What did Linda vị at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

đôi mươi. How old are you? ______________________

21. Where do you live? _________________________________

22. Who vày you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vì chưng you learn English? ________________________________

25. How vì chưng you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read & match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read & tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read and complete.

19. Monday đôi mươi. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read và complete

1. village 2. motorxe đạp 3. boat 4. peacoông chồng 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words to make sentences.