Tínha)((2 + xy)^2)b)((5 -3x)^2)c)((5 - x^2)(5 + x^2))d)((5x - 1)^3)e)((2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2))f)((x + 3)(x^2 - 3x + 9))
Bạn đang xem: Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

a)((2 + xy)^2 = 2^2 + 2.2.xy + (xy)^2 = 4 + 4xy + x^2y^2)

b)((5 - 3x)^2 = 5^2 - 2.5.3x + (3x)^2 = 25 - 30x + 9x^2)

c)((5 - x^2)(5 + x^2) = 5^2 - (x^2)^2 = 25 - x^4)

d)((5x - 1)^3 = (5x)^3 -3.(5x)^2.1 + 3.5x.1^2 - 1^3 = 125x^3 - 75x^2 + 15x - 1)

e)((2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2) = (2x - y)<(2x)^2 + 2x.y + y^2> = (2x)^3 - y^3 = 8x^3 - y^3)

f)((x + 3)(x^2 - 3x + 9) = (x + 3)(x^2 - 3x + 3^2) = x^3 + 3^3 = x^3 + 27)

Ghi nhớ:

7 những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

((a+b)^2=a^2+2ab+b^2\ (a-b)^2=a^2-2ab+b^2\ a^2-b^2=(a-b)(a+b)\ (a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3\ (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\ a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)\ a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2))


*

Tđắm đuối khảo giải mã những bài xích tập Luyện tập (trang 16-17) khác • Giải bài bác 33 trang 16 - SGK Toán thù lớp 8 Tập 1 Tínha)((2 +... • Giải bài xích 34 trang 17 - SGK Toán thù lớp 8 Tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài 35 trang 17 - SGK Toán lớp 8 Tập 1 Tính nhanh:a)(34^2 +... • Giải bài xích 36 trang 17 - SGK Toán lớp 8 Tập 1 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài xích 37 trang 17 - SGK Tân oán lớp 8 Tập 1 Dùng cây viết chì nối những... • Giải bài 38 trang 17 - SGK Toán thù lớp 8 Tập 1 Chứng minc các đẳng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 8 theo chương •Chương 1: Phxay nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương thơm 1: Tứ đọng giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương thơm 3: Pmùi hương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 16-17)
• Giải bài xích 33 trang 16 - SGK Tân oán lớp 8 Tập 1 • Giải bài xích 34 trang 17 - SGK Toán thù lớp 8 Tập 1 • Giải bài 35 trang 17 - SGK Toán thù lớp 8 Tập 1 • Giải bài 36 trang 17 - SGK Toán lớp 8 Tập 1 • Giải bài 37 trang 17 - SGK Tân oán lớp 8 Tập 1 • Giải bài bác 38 trang 17 - SGK Toán thù lớp 8 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Tân oán 8
Chương thơm 1: Phnghiền nhân với phnghiền chia nhiều thức Chương 1: Tứ giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài tập SGK Tân oán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán thù 8 Tập 2
+ Mngơi nghỉ rộng coi đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập Soạn Văn
Giải bài bác tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán thù lớp 2 Toán thù lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán thù lớp 6 Toán thù lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: 5 Cách Giảm Dung Lượng Ảnh Trong Word Đơn Giản Và Nhanh Nhất

Toán lớp 10 Toán thù lớp 11 Toán thù lớp 12